Risicotaxatie

Actueel Nieuws  |  juni 2021 

Deze site biedt een risicotaxatie met betrekking tot het aantal bezoekers van uw kerkgebouw. De risicotaxatie staat in de context van het aantal actuele besmettingen in Nederland, mutaties van het coronavirus en de maatregelen in andere maatschappelijke sectoren.

In verband met de zogenoemde ‘Britse variant’ is de rekenkern aangepast (versie 2). De rekenresultaten wijken daarmee af van eerder gemaakte berekeningen in versie 1.1. De effecten van de zogeheten ‘Deltavariant’ zijn nog niet opgenomen in de rekenkern.

Vanaf 26 juni vervalt voor de cultuursector het verbod op zingen, schreeuwen en het gebruik van blaasinstrumenten. Zingen is binnen weer toegestaan [1]. Afstand houden, testen bij klachten en handen wassen blijven hierbij van toepassing. Samenzang, ook in kerken, heeft echter nog steeds de potentie van een ‘superspreading event’. 

Goed ventileren en beperking van het aantal zangmomenten zijn daarom van belang (advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ [2]). De rekentool op deze website vormt een hulpmiddel om dit concreet uit te werken. 

[1] Plannen voor kunst en cultuur  

[2] Vervolgadvies 7. Werkgroep ‘Zingen in de kerk’. 

Versie
Versie 2.0 van 2 april 2021. Correctie voor de ‘Britse variant’.

  Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie.

  Disclaimer

  De rekentool op deze site geeft een risicotaxatie op basis van transmissie van SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook noodzakelijke vereenvoudigingen om te kunnen rekenen. Extra risico’s die ontstaan door alle andere transmissieroutes zijn niet inbegrepen in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 meter afstand wordt gehouden en als hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd).

  Zingen is niet zonder risico’s. Hierbij wordt verwezen we naar de diverse ‘super spreading events’ die er in het recente verleden hebben plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat er toch weer uitbraken komen die gerelateerd zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook al worden de uitkomsten van deze site gebruikt voor het bepalen van de duur van de gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of het maximaal aantal personen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de invoergegevens. De uitkomst dient uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de risico’s. Gebruik van de uitkomst van de rekentool kan in geen enkel geval garanderen dat in de desbetreffende ruimte geen overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden.

  De individuele initiatiefnemers en de betrokken bedrijven bij deze website zijn niet verantwoordelijk voor eventuele (gezondheid)schade die kan ontstaan. De eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij het desbetreffende kerkbestuur of de kerkenraad.

  Meer informatie over het juridisch kader van het houden van kerkdiensten kunt u vinden op de routekaart van het CIO.

  Controle voor uw specifieke situatie behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid.